Kompetencje działów - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


Kompetencje działów

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu utworzone zostały następujące komórki organizacyjne:

 • Samodzielne Stanowisko do spraw Ewidencji, Świadczeń i Informacji
 • Dział - Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • Samodzielne stanowisko do spraw Administracyjno – Organizacyjnych

Dział i samodzielne stanowiska pracy to komórki organizacyjne zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.

Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Ewidencji, Świadczeń i Informacji należy:
 1. rejestrowanie zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy – w tym obsługa rejestrujących się on-line w systemie elektronicznym,
 2. obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, bez prawa do zasiłku oraz poszukujących pracy,
 3. weryfikacja przedkładanych dokumentów dotyczących sytuacji bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym ewidencja uprawnień zawodowych, doświadczenia zawodowego, czasookresu stażu pracy na podstawie przedkładanych dokumentów zawodowych i świadectw pracy,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 5. sporządzanie list wypłat świadczeń osób bezrobotnych z prawem do zasiłku,
 6. sporządzanie list wypłat stypendiów z tytułu odbywania stażu,
 7. obsługa świadczeń dla bezrobotnych w zakresie dodatku aktywizacyjnego,
 8. obsługa świadczeń dla bezrobotnych w zakresie  wypłaty stypendium szkoleniowego,
 9. sporządzanie informacji o dochodach oraz przekazywanie drogą elektroniczną do urzędu skarbowego,
 10. zgłaszanie osób bezrobotnych i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzanie okresów składkowych zgodnie  z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających status pobierania świadczeń osób bezrobotnych,
 12. obsługa zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie  z art. 76 i 78 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 13. opracowywanie wyjaśnień do składanych odwołań od decyzji administracyjnych,
 14. udzielanie informacji z zakresu ewidencji i świadczeń oraz uzupełnianie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  oraz na stronie internetowej dotyczących zmian w przepisach prawnych oraz innych komunikatów,
 15. wykonywanie zadań wynikających z koordynacji zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw , z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
 16. współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami w zakresie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 17. przygotowywanie dokumentacji do składnicy akt osób bezrobotnych oraz jej obsługa.

Do zakresu zadań Działu -  Centrum Aktywizacji Zawodowej należy: 
w zakresie usług rynku pracy:
 1. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
 3. pozyskiwanie informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy i tworzenia baz danych w tym zakresie,
 4. pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy,
 5. inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 6. organizowanie giełd pracy i targów pracy,
 7. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 8. udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy informacji i wyjaśnień dotyczących  praw i obowiązków,
 9. współpraca z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 10. udzielanie bezrobotnych i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,
 11. informowanie o warunkach życia i pracy na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej.
 12. ustalanie osobom bezrobotnym profilu pomocy,
 13. przygotowywanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania dostosowanych do ustalonego profilu pomocy,
 14. podejmowanie i podtrzymywanie kontaktów z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy poprzez przygotowywanie propozycji pomocy, w szczególności propozycji odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej i innych form pomocy oferowanych przez PUP oraz kierowanie tych osób do pracodawców krajowych w celu podjęcia pracy,
 15. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, a także w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia poprzez:
 • udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy,
 • udzielanie informacji o zawodach i rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy,
 • umożliwianie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia,
 • prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • prowadzenie zajęć aktywizacyjnych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 1. prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
 2. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 3. inicjowanie i organizowanie szkoleń osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy, niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
 4. organizowanie szkoleń bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych,
 5. realizowanie zadań związanych z dofinansowywaniem studiów podyplomowych dla uprawnionych osób,
 6. realizowanie zadań związanych z finansowaniem kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 7. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. realizowanie zadań związanych z finansowaniem działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
w zakresie Instrumentów Rynku Pracy: 
 1. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez PUP,
 2. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie bezrobotnej, w związku ze skierowaniem przez PUP,
 3. realizowanie zadań związanych z:
 • organizacją prac interwencyjnych,
 • organizacją staży,
 • organizacją przygotowania zawodowego dorosłych,
 • organizacją robót publicznych,
 • organizacją prac społecznie użytecznych,
 • jednorazową refundacją poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 • przyznawaniem pracodawcy świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego,
 • refundacją pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,
 • przyznawaniem pracodawcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 • przyznawaniem bezrobotnym do 30 roku życia bonów stażowych,
 • przyznawaniem bezrobotnym do 30 roku życia bonów szkoleniowych,
 • przyznawaniem bezrobotnym do 30 roku życia bonów zatrudnieniowych,
 • przyznawaniem bezrobotnym do 30 roku życia bonów na zasiedlenie, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,
 • refundacją bezrobotnemu kosztów opieki nad dzieckiem, jeżeli podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub został skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
 • przyznawaniem stypendium z tytułu kontynuowania nauki,
poprzez:
 • przygotowywanie, przyjmowanie i ocenę wniosków dotyczących form subsydiowanego zatrudnienia,
 • przygotowywanie i zawieranie umów i porozumień,
 • prowadzenie ewidencji pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy i nadzorowanie ich prawidłowej realizacji,
 • prowadzenie dokumentacji finansowego rozliczenia pracodawców organizujących formy subsydiowanego zatrudnienia,
 1. organizowanie i realizowanie Programu Aktywizacja i Integracja,
 2. wykonywanie zadań z uwzględnieniem realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

w zakresie Programów należy:
 1. pozyskiwanie i gromadzenie informacji o źródłach finansowania projektów i programów,
 2. opracowywanie procedur w zakresie realizacji oraz rozliczania środków Funduszy Strukturalnych oraz ich aktualizowanie,
 3. realizacja zadań związanych z opracowywaniem dokumentacji na przedsięwzięcia finansowane ze środków pomocowych,
 4. odpowiedzialność za zgodną z wytycznymi, umowami i innymi regulacjami administracyjną i organizacyjną realizację wdrażanych projektów i programów,
 5. promocja projektów i programów,
 6. projektowanie zmian we wniosku o dofinansowanie, wprowadzanie poprawek w harmonogramie oraz  budżecie,
 7. prowadzenie ewidencji projektów i wniosków składanych przez Urząd,
 8. odpowiedzialność za realizację wszystkich obowiązków wynikających z dokumentowania realizacji projektów, w tym prowadzenie PEFS, przygotowywanie i administracja baz danych uczestników ,
 9. koordynowanie działań związanych z realizacją projektów i programów,
 10. raportowanie i gromadzenie danych niezbędnych do sprawozdań okresowych,
 11. monitorowanie przebiegu realizacji projektów,
 12. sporządzanie raportów, wniosków o płatność oraz informacji z przebiegu realizacji projektów,
 13. współpraca z Jednostkami Zarządzającą i Wdrażającą w zakresie realizacji projektów i programów,
 14. ocena efektów realizacji projektów i programów,
 15. udzielanie pomocy instytucjom i partnerom przy tworzeniu projektów,
 16. przygotowywanie informacji statystycznych dotyczących projektów.

Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Administracyjno - Organizacyjnych należy:
 1. opracowanie projektu regulaminu pracy oraz projektów regulaminów wewnętrznych PUP,
 2. projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP,
 3. prowadzenie składnicy akt PUP,
 4. administrowanie majątkiem PUP,
 5. zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno-biurowe,
 6. ewidencja środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i przeprowadzanie  inwentaryzacji składników majątkowych,
 7. przygotowywanie dokumentów do składnicy akt,
 8. utrzymywanie porządku i czystości w budynkach PUP,
 9. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora.
 10. obsługa kancelaryjna PUP,
 11. aktualizacja strony internetowej BIP,
 12. obsługa Powiatowej Rady  Rynku Pracy,
 13. prowadzenie składnicy akt zgodnie z wytycznymi dla Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę