Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


Widok zawartości stron

Klauzula informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innymi odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od daty ostatniego wykreślenia z rejestru zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych; prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezarejestrowanie jako osoby bezrobotnej.  
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zawartych w art. 33 ust 2b i 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie ustalenie profilu pomocy dla osoby bezrobotnej oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy.

Widok zawartości stron

Klauzula informacyjna dla cudzoziemców
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:
 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl,
 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  • elektronicznie: e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl
 2. celem przetwarzania jest realizacja zadań ustawowych
 3. podstawa prawna przetwarzania:
  • art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO
  • art. 9 ust. 1 lit. g RODO
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108),
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne organy według właściwości terytorialnej lub przedmiotowej: Starosta, Straż Graniczna, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Konsulowie RP, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Wojewoda wielkopolski, Policja, Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z ustawą dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z Instrukcją kancelaryjną
 6.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,                                       
 7.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
 9. w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, do ewidencji oświadczeń lub wydanie zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej lub wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Widok zawartości stron

Klauzula informacyjna - Monitoring obiektu

 • administratorem systemu monitoringu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl,
 • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 8 dni / do nadpisania,
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – firma ochroniarska, Policja, Prokuratura, Sądy
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do jej danych osobowych,
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiatnowotomyski.pl

Widok zawartości stron

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych - pracodawców i przedsiębiorców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Tomyślu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:
 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  • elektronicznie: e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego       Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
 1. podstawa prawna przetwarzania:
  • art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)
 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz opinia publiczna (wykazy pracodawców z którymi zawarto umowy o aktywizację zawodową bezrobotnych), dane pracodawców którzy otrzymali pomoc publiczną są zamieszczane w bazie SHRIMP
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 10 lat - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udzielania pomocy publicznej,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. w przypadku korzystania z pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) podanie danych osobowych jest obligatoryjne
 7. w przypadku niepodania danych, które wymagają przepisy prawa nie będzie możliwe udzielenie pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę