Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

                                                                                          Nowy Tomyśl, dnia 08.06.2017r.
CAZ.5021.2.2017
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
                           
 
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zaprasza instytucje szkoleniowe  posiadające aktualny  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania wstępnych ofert szkoleniowych w celu rozeznania rynku oraz dokonania wyboru wykonawcy szkolenia „Kurs groomerski" finansowanego ze środków Funduszu Pracy.
 
„Kurs groomerski"
 
Uczestnikiem szkolenia będzie jedna osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu.
Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień oraz przygotowanie do pracy na stanowisku groomera.
Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w okresie: LIPIEC/SIERPIEŃ 2017r.
Preferowane miejsce szkolenia: Nowy Tomyśl lub Poznań.
Przewidywana liczba godzin szkolenia – 145 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Zajęcia powinny odbywać się codziennie w dni robocze w wymiarze ok. 6-8 godzin lekcyjnych.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy organizowane dla osób bezrobotnych szkolenie w formie kursu powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zajęć tygodniowo. Celem przepisu jest intensyfikacja szkoleń i przeciwdziałanie nieuzasadnionemu wydłużaniu tej formy aktywizacji poprzez np.: organizację szkoleń w trybie weekendowym. W związku z tym, prosimy o uwzględnienie powyższego warunku w składanej ofercie.
W przypadku, jeśli powyższa liczba godzin jest niemożliwa do realizacji, ze względu na przepisy szczególne, określające warunki organizacji specyficznych
szkoleń, np. szkoleń w zawodach regulowanych, gdzie program szkolenia, w tym wymiar i rozkład godzinowy szkolenia określił minister właściwy dla danego zawodu, prosimy aby zajęcia odbywały się codziennie w liczbie godzin określonej w odrębnych przepisach.
Program szkolenia powinien zawierać zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.
Kurs musi kończyć się egzaminem. Ponadto po ukończeniu kursu uczestnik musi otrzymać: zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce   i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zaświadczenia zgodnego
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 roku poz. 186). W przypadku wydawania zaświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. należy dołączyć do niego suplement zawierający następujące informacje: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.
 
 
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem.
 
Oferta powinna zawierać informacje niezbędne do oceny i wyboru wykonawcy, uwzględniające:
 1. Dane instytucji szkoleniowej:
 • nazwa
 • adres
 • NIP
 • REGON
 • dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty (tj. odpis
  z właściwego rejestru lub wpis do CEIDG) lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
 1. Oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 2. Program szkolenia (w 3 egzemplarzach) zawierający w szczególności:
 • nazwę szkolenia,
 • czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
 • wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
 • cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
 • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
  z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej,
 • opis treść  – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 • przewidywane sprawdziany i egzaminy.
 1. Wykaz wykładowców z określeniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (tylko
  i wyłącznie tych, którzy będą brali udział w realizacji szkolenia).
 2. Bazę lokalową, wyposażenie w sprzęt i urządzenia, środki dydaktyczne, materiały szkoleniowe.
 3. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń.
 4. Posiadane certyfikaty jakości usług zgodne z zakresem tematycznym szkolenia: akredytacja Kuratora Oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub inne certyfikaty zgodne tematycznie z zakresem tematycznym zlecanego szkolenia
  - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 5. Doświadczenie w organizacji szkoleń w danej lub podobnej tematyce (w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert).
 6. Koszt szkolenia, koszt osobogodziny szkolenia.
 7. Wzór ankiety dla uczestników szkolenia służący do oceny szkolenia
  (w 3 egzemplarzach).
 8. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia             i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie (w 3 egzemplarzach).
 9. Harmonogram szkolenia z wyszczególnieniem dat, godzin i tematów zajęć.
 
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.
 
Ponadto informujemy, że przeprowadzanie szkoleń odbywa się na zasadach i w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami), w szczególności art. 4 pkt. 8 ustawy.
Zamówienie będzie realizowane w całości ze środków publicznych – Fundusz Pracy.
 
Warunki udziału w postępowaniu:
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku składając oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.
 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez  złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
 
 
Wybór instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia danego szkolenia nastąpi po analizie złożonych ofert wstępnych. Jednocześnie informujemy, iż przy wyborze instytucji szkoleniowych w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U.  z 2014r. poz. 667):
 
 
 
 
INDYWIDUALNA OCENA OFERTY SZKOLENIOWEJ
Lp. Rodzaj kryterium Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
1.  
Dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje identyfikowanego na rynku pracy. Bierze się pod uwagę czy program szkolenia odpowiada zapotrzebowaniom rynku pracy, czy odpowiada potrzebom pracodawców na dane kwalifikacje i umiejętności.
Sposób oceny kryterium:
- spełnia – 10 punktów
- niespełna – 0 punktów

 
10
2.  
Doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego lub powierzanego szkolenia.
Ocenie podlega ilość zrealizowanych szkoleń związanych z tematyką szkolenia w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert.
Sposób oceny kryterium:
- 5 szkoleń i więcej – 10 punktów
- 3 – 4 szkoleń – 6 punktów
- 1 - 2 szkoleń – 2 punkty
- 0 szkoleń – 0 punktów

 
10
3.  
Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową.
Sposób oceny kryterium:
- posiadanie akredytacji Kuratora Oświaty na prowadzenie szkoleń o tematyce pokrywającej się w całości lub części z zakresem zlecanego szkolenia – 4 punkty
- posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO – 3 punkty
- posiadanie innych certyfikatów zgodnych tematycznie z zakresem tematycznym zlecanego szkolenia – 3 punkty
- brak certyfikatów – 0 punktów

 
10
4.  
Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia.
1.Ocenie podlegają kwalifikacje wykładowców (wykształcenie, inne uprawnienia, szkolenia, kursy, egzaminy) wskazujące na posiadanie wiedzy związanej z tematyką szkolenia.

Sposób oceny kryterium:
- spełnia – 7 punktów
- niespełna – 0 punktów
2. Ocenie podlega doświadczenie wykładowcy w prowadzeniu kursów związanych z tematyką szkolenia
Sposób oceny kryterium:
- powyżej 5 lat – 3 punkty
- powyżej 3 lat do 5 lat – 2 punkty
- od 1 roku do 3 lat – 1 punkt
- poniżej 1 roku – 0 punktów

 
10
5.  
Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia
z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.
Podstawą oceny będzie dokładny i rzetelny opis w ofercie szkoleniowej miejsca odbywania zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wyposażenia dydaktycznego. Podczas oceny bada się czy pomieszczenia, sprzęt i pomoce dydaktyczne są wystarczające do przeprowadzenia szkolenia:
Sposób oceny kryterium:
- spełnia – 10 punktów
- niespełna – 0 punktów

 
10
6.  
Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji (zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia,
a przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji
szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie).
Podstawą oceny są wzory dokumentów.
Sposób oceny kryterium:
- spełnia – 10 punktów
- niespełna – 0 punktów

 
10
7.  
Koszty szkolenia (w tym w szczególności: koszt szkolenia, koszt osobogodziny szkolenia).
Sposób oceny kryterium:
 
Wg wzoru cena najniższej oferty/cena badanej oferty
x waga kryterium 40% x 100pkt.

 
 
40
 
 
 
Maksymalna Liczba punktów możliwa do uzyskania: 100pkt.
 

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie według poniższego wzoru:
 

 
Nazwa i adres wykonawcy
 
                                          Powiatowy Urząd Pracy
                                          Ul. Kolejowa 2
                                          64-300 Nowy Tomyśl
 
OFERTA
Zapytanie ofertowe  –  „Kurs groomerski"
 
      NIE OTWIERAĆ PRZED 23.06.2017r. GODZ. 15.30
                                                                                            
 
 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona bez otwierania.
 
 
 
W przypadku zainteresowania niniejszym zapytaniem ofertowym, ofertę należy złożyć do dnia 23.06.2017r. godz. 15.30 w kopercie oznaczonej Zapytanie ofertowe – „Kurs groomerski".
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, pok. 21 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację o wyborze na swojej stronie internetowej  www.nowytomysl.praca.gov.pl
 
                                     
Załączniki
(2)Załączniki - Kurs groomerski.doc

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

KURS GROOMERSKI

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę