Kompetencje działów - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


Kompetencje działów

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład.

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie PUP i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. organizowanie pracy,
 3. określanie celów i programów działania PUP,
 4. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników PUP,
 5. zatrudnienie i zwalnianie pracowników PUP,
 6. promocja usług PUP,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie określonym w upoważnieniu Starosty,
 8. planowanie i dysponowanie środkami FP i innych funduszy celowych,
 9. planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
 10. współpraca z organami samorządu lokalnego, PRRP, instytucjami szkolącymi, i ośrodkami pomocy społecznej,
 11. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Regulaminu organizacyjnego PUP oraz projektów zmian do regulaminu,
 12. tworzenie działów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy,
 13. ustalanie struktury organizacyjnej PUP,
 14. ustalanie zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych jak i zakresu obowiązków kierowników tych komórek,
 15. akceptowanie i podpisywanie zakresów czynności pracowników PUP,
 16. dokonywanie oceny pracowników PUP,
 17. ustalanie wynagrodzeń pracowników, przyznawanie nagród oraz udzielanie kar,
 18. dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwienie pracownikom uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,
 19. rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków,
 20. podejmowanie działań związanych z efektywnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych, przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
 21. nadzór i koordynacja zadań z zakresu obsługi informatycznej,
 22. nadzór i koordynacja zadań z zakresu dostępu cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy do polskiego rynku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 23. nadzór i koordynacja zadań z zakresu analiz rynku pracy i badań statystycznych prowadzonych w PUP.
Do kompetencji Zastępcy należy w szczególności:
 1. zastępstwo Dyrektora w czasie jego nieobecności w zakresie zadań i kompetencji wyznaczonych przez Dyrektora,
 2. organizowanie pracy i nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych,
 3. współpraca z organizacjami  zewnętrznymi w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne,
 4. nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów Ustawy wraz z przepisami aktów wykonawczych do Ustawy,
 5. współpraca z organizacjami  zewnętrznymi w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne,
 6. reprezentowanie PUP na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji,
 7. nadzór nad realizacją zadań z zakresu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzenia ewidencji i przyznawania świadczeń,
 8. dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,
 9. zapewnienie wykonywania usług rynku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. realizowanie zadań związanych z organizacją robót publicznych oraz organizacja prac społecznie użytecznych,
 11. prowadzenie spraw kadrowych pracowników PUP,
 12. promocja usług PUP.
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego, w tym do głównego księgowego PUP zgodnie z ustawą o finansach publicznych, należy m.in.:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki;
 5. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego Powiatowego Urzędu Pracy;
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych i innych z zakresu działania PUP;
 7. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem;
 8. nadzorowanie gospodarki i polityki finansowej PUP;
 9. opracowywanie projektów planów finansowych PUP i ich zmian, na podstawie informacji o planowanej wysokości wydatków, przekazywanych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych PUP;
 10. dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie dyrektora PUP o stopniu realizacji wydatków oraz prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych na wydatki z budżetu państwa, Funduszu Pracy, budżetu samorządu, EFS i innych funduszy celowych;
 11. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych (w sposób terminowy, celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów);
 12. czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez PUP pod względem finansowym;
 13. zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 14. wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych PUP;
 15. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP;
 16. zakres uprawnień i odpowiedzialności oraz tryb pracy głównego księgowego określają odrębne przepisy.
Do zakresu zadań działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji należy:
 
 1. rejestrowanie zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy – w tym obsługa rejestrujących się on-line w systemie elektronicznym,
 2. obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, bez prawa do zasiłku oraz poszukujących pracy,
 3. weryfikacja przedkładanych dokumentów dotyczących sytuacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym ewidencja uprawnień zawodowych, zaświadczenia zawodowego, czasookresu stażu pracy na podstawie przedkładanych dokumentów zawodowych i świadectw pracy,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 Ustawy,
 5. sporządzanie list wyplat świadczeń osób bezrobotnych z prawem do zasilku,
 6. sporządzanie list wypłat stypendiów z tytułu odbywania stażu,
 7. obsługa świadczeń dla bezrobotnych w zakresie dodatku aktywizacyjnego,
 8. obsługa świadczeń dla bezrobotnych w zakresie wypłaty stypendium szkoleniowego,
 9. sporządzanie informacji o dochodach oraz przekazywanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego,
 10. zgłaszanie osób bezrobotnych i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzanie okresów składkowych zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających status, pobierane świadczenia oraz ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych,
 12. obsługa zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 76 i art. 78 Ustawy,
 13. opracowywanie wyjaśnień do składanych odwołań od decyzji administracyjnych,
 14. udzielanie informacji z zakresu ewidencji i świadczeń oraz uzupełnienie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP,
 15. wykonywanie zadań wynikających z Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
 16. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, organami egzekucyjnymi, Policją i innymi instytucjami w zakresie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 17. przygotowywanie dokumentacji do składnicy akt osób bezrobotnych oraz jej obsługa.
Do zakresu zadań Działu CAZ należy:
 1. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych      kwalifikacjach zawodowych;
 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami;
 3. pozyskiwanie informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy i tworzenia baz danych w tym zakresie;
 4. pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy;
 5. inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 6. organizowanie giełd pracy i targów pracy;
 7. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 8. udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy informacji i wyjaśnień dotyczących  praw i obowiązków;
 9. współpraca z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 10. współpraca z partnerami rynku pracy, w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej, kierunkach rozwoju w powiecie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej, niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy;
 11. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez sieć EURES pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;
 12. informowanie o warunkach życia i pracy na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej;
 13. przygotowywanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania dostosowanych do ustalonego profilu pomocy;
 14. podejmowanie i podtrzymywanie kontaktów z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy poprzez przygotowywanie propozycji pomocy, w szczególności propozycji odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej i innych form pomocy oferowanych przez PUP oraz kierowanie tych osób do pracodawców krajowych w celu podjęcia pracy;
 15. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, a także w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia poprzez:
 1. udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy,
 2. udzielanie informacji o zawodach i rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 3. kierowaniu na specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 4. udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy,
 5. umożliwianie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia,
 6. prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 7. prowadzenie zajęć aktywizacyjnych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 1. kierowanie w uzasadnionych przypadkach bezrobotnych na badania lekarskie lub na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia;
 2. prowadzenie poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży;
 3. tworzenie banku danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 4. prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych; 
 5. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 6. inicjowanie i organizowanie szkoleń, osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy, niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 7. realizowanie zadań związanych z dofinansowywaniem studiów podyplomowych dla uprawnionych osób;
 8. realizowanie zadań związanych z finansowaniem kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
 9. realizowanie zadań związanych z finansowaniem działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 10. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez PUP;
 11. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie bezrobotnej, w związku ze skierowaniem przez PUP;
 12. realizowanie zadań związanych ze stosowaniem instrumentów rynku pracy poprzez:
 1. organizację prac interwencyjnych,
 2. organizację staży,
 3. organizację przygotowania zawodowego dorosłych,
 4. jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 5. przyznawanie pracodawcy świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego,
 6. refundację pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,
 7. przyznawanie pracodawcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 8. przyznawanie bezrobotnym do 30 roku życia bonów stażowych, szkoleniowych lub zatrudnieniowych,
 9. przyznawanie bezrobotnym do 30 roku życia bonów na zasiedlenie, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, poprzez przygotowywanie, przyjmowanie i ocenę wniosków dotyczących form subsydiowanego zatrudnienia,
 10. przyznawanie i rozliczanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP i niepozostających w zatrudnieniu ze środków FP  i EFS,
 11. refundację podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
 12. przyznawanie i rozliczanie  środków na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
 13. opiniowanie  wniosków  pożyczek  udzielanych na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy,
 14. refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
 15. przygotowywanie i zawieranie umów i porozumień,
 16. prowadzenie ewidencji pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy i nadzorowanie ich prawidłowej realizacji,
 1. prowadzenie dokumentacji finansowego rozliczenia pracodawców organizujących formy subsydiowanego zatrudnienia.
 1. realizowanie zadań związanych z refundacją bezrobotnemu kosztów opieki nad dzieckiem, jeżeli podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub został skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
 2. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem stypendium z tytułu kontynuowania nauki,
 3. realizowanie  programów specjalnych,
 4. organizowanie i realizowanie Programu Aktywizacja i Integracja,
 5. wykonywanie zadań z uwzględnieniem realizacji projektów dofinansowanych z EFS,
 6. przygotowywanie dokumentów z zakresu usług i instrumentów rynku pracy do składnicy akt.
Do zakresu zadań osób zatrudnionych na samodzielnym stanowisku do spraw zatrudniania cudzoziemców należy:
 1. udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących zatrudnianie cudzoziemców,
 2. wydawanie druków, wniosków i formularzy, niezbędnych do załatwiania danej sprawy oraz udzielanie porad o sposobie ich wypełniania,
 3. obsługa formalna podmiotów zatrudniających cudzoziemców,
 4. realizacja procedury związanej z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców,
 5. realizacja procedury związanej z wydawaniem oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
 6. sporządzanie dla pracodawcy informacji Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy,
 7. wydawanie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową,
 8. wydawanie decyzji o odmowie rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 9. wydawanie decyzji o uchyleniu zezwolenia na prace sezonową,
 10. wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania,
 11. wydawanie decyzji o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń,
 12. przyjmowanie od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy informacji o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca,
 13. sporządzanie i przekazywanie informacji statystycznych z zakresu prowadzonych spraw,
 14. przekazywanie akt do archiwum zakładowego z zakresu działania Komórki organizacyjnej,
 15. obsługa elektronicznej platformy komunikacyjnej,
 16. współpraca w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców z konsulami, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną, Policją, naczelnikiem urzędu celno-skarbowego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. administrowania siecią Internet należy:
 1. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleinformatycznej, monitoringowej i alarmowej,
 2. zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego,
 3. koordynowanie wdrożeń i modyfikacji systemów teleinformatycznych i technologii cyfrowych w PUP,
 4. zarządzanie licencjami oprogramowania,
 5. dbanie o stały rozwój sieci komputerowej i oprogramowania sieciowego,
 6. nadzór nad prawidłową eksploatacją oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 7. administrowanie siecią komputerową i bazą danych,
 8. administrowanie stroną internetową,
 9. nadawanie uprawnień do zasobów informatycznych PUP zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych,
 10. obsługa techniczna elektronicznego systemu kolejkowego,
 11. obsługa SI SYRIUSZ,
 12. koordynacja zakupów sprzętu elektronicznego dla PUP, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
 13. współpraca z MRPiPS w zakresie informatyzacji publicznych służb zatrudnienia,
 14. audyt oprogramowania wykorzystywanego w pracy PUP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 15. prowadzenie strony internetowej PUP, zamieszczanie na stronie internetowej PUP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej uprzednio przygotowanych przez merytoryczne Komórki organizacyjne informacji z zakresu ich działania,
 16. współpraca z poszczególnymi kierownikami komórek organizacyjnych w PUP w zakresie sprawozdawczości,
 17. przetwarzanie danych dla potrzeb statystycznych,
 18. przygotowywanie i sporządzanie odpowiednich statystyk i analiz dotyczących zadań realizowanych przez PUP,
 19. przedstawianie Dyrektorowi do zatwierdzenia wniosków i propozycji rozwiązań usprawniających pracę PUP,
 20. koordynacja spraw z zakresu realizacji i przestrzegania w PUP przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 21. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania,
 22. sprawowanie wewnętrznej kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i podejmowanie działań niezbędnych w celu zapobieżenia nieprawidłowościom, a w razie ich wystąpienia usuwanie ich skutków i eliminowanie przyczyn,
 23. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
 24. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 25. współpraca z organem nadzorczym,
 26. sporządzanie sprawozdań:
 1. Meldunek do MRPiPS -01,
 2. MRPiPS-01
 3. Zestawienie do WUP – załącznik 1,
 4. Zestawienie do WUP – załącznik 2,
 5. MRPiPS -01 – załącznik 1,
 6. MRPiPS -01– załącznik 2,
 7. MRPiPS -01– załącznik 3,
 8. MRPiPS -01– załącznik 4,
 9. MRPiPS -01– załącznik 5,
 10. MRPiPS -01– załącznik 6,
 11. MRPiPS -01– załącznik 7,
 12. MRPiPS -01– załącznik 8,
 13. MRPiPS – 07,
 14. Monitoring osób niepełnosprawnych,
 15. Trans GUS,
 16. Gwarancja dla młodzieży,
 17.  Raport ZUS – U4.
Do zakresu zadań osoby na samodzielnym stanowisku ds. administracyjno- organizacyjnych, obsługi sekretariatu oraz archiwizacji dokumentów należy:
 1. kontrola dyscypliny pracy,
 2. nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji usług rynku pracy, właściwym stosowaniem przepisów Ustawy wraz z przepisami aktów wykonawczych do Ustawy,
 3. opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Pracy oraz innych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w PUP, ich nowelizowanie oraz koordynacja wdrażania zmian,
 4. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora oraz koordynacja ich wdrażania i realizacji,
 5. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP,
 6. wdrażanie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Archiwalnej i Rzeczowego Wykazu Akt,
 7. koordynacja konferencji, wystąpień i stanowisk PUP w sprawach z zakresu działania PUP,
 8. koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działania Urzędu, 9) prowadzenie sekretariatu oraz elektronicznego obiegu dokumentów,
 9. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,
 10. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora,
 11. obsługa techniczna PRRP,
 12. opracowywanie i realizacja planu szkoleń pracowników PUP,
 13. prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników,
 14. koordynacja rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz prowadzenie zbiorczej ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływających do PUP,
 15. ewidencja i nadzór nad wdrażaniem zaleceń zewnętrznych jednostek kontrolnych, 16) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora,
 16. prowadzenie spraw pracowniczych PUP,
 17. koordynacja praktyk zawodowych uczniów i studentów,
 18. prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków,
 19. rejestracja i nadzór nad prawidłowym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków,
 20. koordynacja i współpraca z Komórkami organizacyjnymi w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 21. realizacja i prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 22. zabezpieczanie mienia PUP, administrowanie majątkiem PUP, opracowywanie, weryfikowanie i realizacja planów zakupów,
 23. prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń oraz z zaopatrzeniem materiałowotechnicznym z zachowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 24. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby PUP,
 25. zaopatrywanie pracowników w środki techniczno-biurowe,
 26. prowadzenie archiwum zakładowego PUP, współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w procesie przemieszczania zasobów archiwalnych,
 27. przedstawianie Dyrektorowi do zatwierdzenia wniosków i propozycji rozwiązań usprawniających pracę Urzędu,
 28. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze,
 29. zadania związane ze szkoleniem pracowników,
 30. rozliczanie wyjść prywatnych pracowników,
 31. administrowanie powierzonym majątkiem PUP..
 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę