Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu


Widok zawartości stron

Klauzula informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), informujemy:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl,
 2. Z administratorem można się kontaktować:
 • listownie: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://epuap.gov.pl/
 • telefonicznie: 600-212-182
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innymi odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od daty ostatniego wykreślenia z rejestru zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych; prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezarejestrowanie jako osoby bezrobotnej.  
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zawartych w art. 33 ust 2b i 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie ustalenie profilu pomocy dla osoby bezrobotnej oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy.

Widok zawartości stron

Klauzula informacyjna dla cudzoziemców
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję,
iż:
 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu,
  ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl,
 2. z administratorem można się kontaktować:
 • listownie: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://epuap.gov.pl/
 • telefonicznie: 600-212-182
 1. monitoring stosowany jest w celu ochrony
 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  • elektronicznie: e-mail: biuro@pupnt.pl
 2. celem przetwarzania jest realizacja zadań ustawowych
 3. podstawa prawna przetwarzania:
  • art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO
  • art. 9 ust. 1 lit. g RODO
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108),
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.)
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne organy według właściwości terytorialnej lub przedmiotowej: Starosta, Straż Graniczna, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Konsulowie RP, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Wojewoda wielkopolski, Policja, Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z ustawą dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z Instrukcją kancelaryjną
 6.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,                                       
 7.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
 9. w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, do ewidencji oświadczeń lub wydanie zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej lub wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 
 

Widok zawartości stron

Klauzula informacyjna - Monitoring obiektu

 • administratorem systemu monitoringu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl,
  • z administratorem można się kontaktować:
 • listownie: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Poznanska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://epuap.gov.pl/
 • telefonicznie: 600-212-182
 • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 8 dni / do nadpisania,
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – firma ochroniarska, Policja, Prokuratura, Sądy
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do jej danych osobowych,
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@pupnt.pl

Widok zawartości stron

Zasady realizacji praw osób, których dane osobowe przetwarzane
są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
Poniżej znajdują się informacje o przysługujących Pani/Panu prawach oraz sposobie
ich realizacji.  
 1. Definicje
 1. Administrator – to Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który decyduje o celach
  i sposobach przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art.4 pkt. 7 RODO to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Osoba, której dane dotyczą:
  1. to osoba, której dane są przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, zwana dalej (PUP),
  2. to pracownik PUP, osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż, czy praktykę w PUP.
 3. Dane osobowe – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO to wszelkie informacje
  o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Przy tym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Odbiorca – to zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców (przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);
 6. Organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
  na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
  lub przemieszczania się;
 8. Naruszenie ochrony danych osobowych – zgodnie z art. 4 pkt 12 RODO to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia
  lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 
II. Prawa jakie przysługują Pani/Panu na mocy RODO
 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Art. 7 ust. 3 RODO
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. PRAWO DO BYCIA POINFORMOWANYM O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Art. 13 i art. 14 RODO
Ma Pani/Pan prawo do informacji, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, przez kogo są przetwarzane (kto jest Administratorem danych), jaki jest cel przetwarzania tych danych osobowych, jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania, jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane, kto może być ich odbiorcą, o prawach jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, ma Pani/Pan prawo do informacji
o ich źródle. Ponadto  ma Pani/Pan prawo do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o zasadach jego podejmowania, a także o znaczeniu
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana osoby.
Pozyskiwanie danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana
- kiedy Pani/Pan przekazuje nam swoje dane osobowe:  
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  przekazują Pani/Panu informacje zawarte
w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie zbierania danych osobowych lub przy okazji odpowiedzi
na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do Urzędu.
Informacje  te  nie są przekazywane, gdy jest oczywiste, że  Pani/Pan już nimi dysponuje.
Pozyskiwanie danych osobowych z innego źródła
- kiedy Pani/Pana dane osobowe trafiają do Urzędu z innych źródeł (np. od innych administratorów):
Pracownicy PUP przekazują Pani/Panu informacje zawarte w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, które  muszą być Pani/Panu przekazane:
 •  najpóźniej w ciągu miesiąca po uzyskaniu Pani/Pana danych osobowych,
 • albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Panią/Panem – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji,
 • albo jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
Informacje  te  nie są przekazywane, gdy jest oczywiste, że  Pani/Pan już nimi dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO, tj.:
 • udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku (w szczególności w przypadku przetwarzania do celów archiwalnych
  w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa
  w art. 89 ust. 1 RODO, lub o ile obowiązek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie),
 • pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą,
 • dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego,
  w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.
 1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Art. 15 RODO
Może Pani/Pan wystąpić do Administratora  z pytaniem czy ten przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a także w jakim celu je przetwarza, na jakiej podstawie, jakie dane przetwarza oraz jakie przysługują Pani/Panu prawa, itp.
Może Pani/Pan otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych), które są przetwarzane przez Administratora,  we wskazanym przez siebie formacie, np. jeżeli Pani/Pan zwraca się o kopie danych drogą elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzyma Pani/Pan odpowiedź, chyba że we wniosku wskaże nam Pani/Pan inny format jakiego oczekuje.
Pierwsza kopia danych osobowych jest bezpłatna. Za kolejne kopie, Administrator może pobierać opłatę.
Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których Administrator przetwarza.
 1. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Art. 16 RODO
Może Pani/Pan wystąpić do Administratora o sprostowanie swoich danych osobowych
lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą
być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania, a więc takie które Administratorowi
nie są niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych (realizacji jego zadań).
Prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa, np. w toku postępowania administracyjnego, którego Pani/Pan jest stroną,  procedurę sprostowania błędów i omyłek zawartych w decyzji administracyjnej określa  art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego, zaś obowiązek informowania o zmianie adresu zamieszkania określa
art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego. W tych przypadkach przepisy RODO
nie mają zastosowania.
 1. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH TZW. „PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM"
Art. 17 RODO
Może Pani/Pan żądać  niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
Jednakże, przepis art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo
do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie
  z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
  lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO,
  o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi
  lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Co do zasady Powiatowy Urząd Pracy przetwarza  Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się  z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania określonego na mocy prawa Unii
lub prawa polskiego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, co oznacza, że w tych przypadkach prawo
do żądania usunięcia danych osobowych będzie wyłączone.
 
 1. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
 Art. 18 RODO                                                          
Prawo to polega na konieczności ograniczenia przez Administratora przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
Może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych
w art. 18 ust. 1 RODO, tj. gdy:
 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
 • sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu nie potrzebuje już danych osobowych
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
 • wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO.
W czasie trwania ograniczenia przetwarzania takie dane osobowe można przetwarzać,
z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Administrator zobowiązany jest poinformować Panią/Pana o zamiarze uchylenia ograniczenia przetwarzania.
 1. PRAWO DO POINFORMOWANIA ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH 
  O SPROSTOWANIU, USUNIĘCIU LUB O OGRANICZENIU PRZETWARZANIA
  TYCH DANYCH OSOBOWYCH
Art. 19 RODO
Jeżeli Administrator zrealizuje Pani/Pana prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zobowiązany jest
do poinformowania każdego odbiorcy, któremu Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione, o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
Administrator ma obowiązek poinformować Panią/Pana o tych odbiorcach jedynie
na Pani/Pana wniosek.
 1. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Art. 20 RODO
Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, dostarczone Administratorowi (1), oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (2)
bez przeszkód ze strony Administratora (1), któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej).
W ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez Administratora. PUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe głównie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej, co oznacza, że realizacja tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków. Prawo przenoszenia danych osobowych dotyczy jedynie przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub
w związku z zawartą z Panią/Panem umową bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie.
 1. PRAWO DO SPRZECIWU
Art. 21 RODO
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją -  jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa
się w związku z realizacją zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi bądź też w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub innego podmiotu, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów.
Wniesienie sprzeciwu powoduje zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba
że Administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.
Co do zasady PUP przetwarza  Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się  z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania określonego na mocy prawa Unii lub prawa polskiego oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, niekiedy w związku z czynnościami związanymi z zamiarem
i zawarciem z Panią/Panem umowy, a sporadycznie na podstawie Pani/Pana zgody oraz
w zakresie realizacji swojego uzasadnionego interesu prawnego (stosowanie monitoringu wizyjnego). Prawo sprzeciwu przysługuje Pani/Panu, w każdym przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie służyło wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej lub będzie realizowane w ramach uzasadnionego interesu prawnego.
 1. PRAWO DO NIEPODLEGANIA DECYZJI WOBEC PANI/PANA W OPARCIU
  O ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH,
  W TYM PROFILOWANIE
Art. 22 RODO
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 Powyższe prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO Administrator jest zobligowany przekazać Pani/Panu informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach dla Pani/Pana, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce.
PUP nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierałyby
się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.
 1.  PRAWO DO BYCIA POINFORMOWANYM O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Art. 34 RODO
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo
do informacji o tym, że jej prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, jeżeli
do takiego naruszenia dojdzie, a może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności.
Administrator realizuje ten obowiązek z urzędu, jeżeli  doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek. Nie musi Pani/Pan w tym zakresie składać żadnego wniosku.
W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan następujące informacje:
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
 • opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych,
 • opis zastosowanych lub proponowanych przez Administratora środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych.
Obowiązek udzielenia informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych,  zgodnie
z art. 34 ust. 3 RODO, jest wyłączony jeżeli  Administrator:
 • wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym
  do dostępu do tych danych osobowych;
 • zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1;
 • wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.
Jeżeli powyższe przesłanki zostaną spełnione, Administrator nie musi Pani/Pana informować o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 1.  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Art. 77 RODO
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,
w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
Organem nadzorczym wobec Powiatowego Urzędu Pracy jest – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Strona internetowa: www.uodo,gov.pl
 1. PROCEDURA REALIZACJI PRAW
 
 1. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach powyżej prosimy
  o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.
 
 1. Może Pani/Pan składać żądania wynikające z ochrony danych osobowych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:
 1. w sposób tradycyjny – składa Pani/Pan pismo/wniosek podpisany własnoręcznie
  w sposób czytelny (imieniem i nazwiskiem), osobiście w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy  lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl.
 2. elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:
 • z użyciem podpisu kwalifikowanego lub potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP,
 • zwykłym mailem, na adres: biuro@pupnt.pl,
 1. ustnie – może złożyć Pani/Pan swoje żądanie bezpośrednio pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, który poprosi Panią/Pana - w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości - o okazanie np. dowodu osobistego. Pracownik spisze treść Pani/Pana żądania w formie notatki służbowej, którą Pani/Pan również podpisze. 
 
 1. Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy,
  że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z RODO
  w rozmowie telefonicznej.
 
 1. Sposób i terminy Pani/Pana praw realizowanych na wniosek.
 1. Rozpatrując Pani/Pana żądanie Administrator jest zobligowany udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
 2. Administrator bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli:
 • realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem, albo
 • informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku
  o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań wraz z podaniem przyczyny przedłużenia terminu, albo
 • odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana o:
‣ możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
‣ możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Opłaty:
 
 1. Co do zasady informacje podawane Pani/Panu na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez Administratora na mocy
  art. 15-22 i art. 34 RODO są wolne od opłat.
 2. Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
  w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
 • pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo
 • odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.
 1. W przypadku żądania kopii danych osobowych, pierwsza kopia jest bezpłatna.
  Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na Administratorze.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę